Skip to content

Allmänna bestämmelser

Här har vi samlat allmänna bestämmelser för rekrytering och konsultuthyrning.

Rekrytering

Allmänna bestämmelser
ABRE-10
Utgivet av Bemanningsföretagen 2010 och uppdaterat 2018 på grund av Förordning (EU) 2016/679 (GDPR).

1 OMFATTNING 
1.1 Dessa bestämmelser gäller vid rekryteringsuppdrag som leverantör (”Leverantören”) utför åt kundföretag (”Kunden”) om inte annat uttryckligen överenskommits. 

1.2 Med rekryteringsuppdrag menas uppdrag som innebär att Kunden avser att anställa en eller flera personer (”Kandidat/er”) som Kunden ger Leverantören i uppdrag att välja ut och presentera för Kunden (”Uppdrag/et”). I Uppdraget ingår inte att lämna ut uppgifter om Kandidater, som inte presenteras av Leverantören för Kunden. 

2 AVTAL OM UPPDRAG 
2.1 Uppdrag bekräftas genom ett av Leverantören och Kunden gemensamt undertecknat avtal i vilken Uppdragets innehåll preciseras. För Uppdraget gäller de villkor som framgår av avtalet och av ABRE-10 om inte annat har särskilt avtalats eller är uppenbart. 

2.2 Avtalet ska preciseras med avseende på Uppdragets art, omfattning, pris, ersättningsform, faktureringsmetod och Uppdragets längd. Därutöver ska avtalet mot bakgrund av Kundens angivna kravspecifikation innehålla överenskomna krav på Kandidaten. Avtal om Uppdrag gäller med ensamrätt om inte annat avtalats. 

2.3 Vid bristande överensstämmelse mellan avtalet och ABRE -10 äger avtalet företräde. 

2.4 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska nytt avtal tecknas enligt punkten 2.1. 

3 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 
3.1 Uppdraget ska utföras med omsorg och i övrigt på ett fackmannamässigt sätt. 

3.2 Kunden ska lämna Leverantören tillgång till de lokaler, den information och det underlag som är erforderligt för Uppdragets genomförande. 

4 ERSÄTTNING 
4.1 Ersättning för Uppdrag ska anges i avtalet. Leverantörens ersättning består av timarvode enligt löpande räkning eller avtalat pris. 

4.2 Oavsett om fakturering av Uppdrag utförs enligt löpande räkning eller till avtalat pris har Leverantören rätt att vid avtalets ingående fakturera en startavgift. 

4.3 Om Kunden inom tolv (12) månader från Uppdragets avslutande väljer att anställa ytterligare personer än vad som avtalats av de Kandidater som Leverantören presenterat, har Leverantören, rätt till skälig ersättning av Kunden för varje sådan anställning 

4.4 Mervärdesskatt tillkommer på Leverantörens ersättningar. 

5 LÖPANDE RÄKNING 
5.1 Om inte annat överenskommits utförs Uppdraget på löpande räkning enligt Leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista. 

5.2 Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för utlägg, rese-, logi- och traktamentskostnader som är nödvändiga för Uppdragets utförande. 

6 AVTALAT PRIS 
6.1 Med avtalat pris avses det arvode som ska erläggas oavsett Leverantörens tidsåtgång för Uppdragets utförande. Pris som enligt avtalet är beroende av en bestämd, men vid avtalets ingående okänd faktor, t.ex. den rekryterades lön, är att anse som avtalat pris. Om parterna träffar avtal om ändring av Uppdraget ska priset ändras. 

7 BETALNING 
7.1 Utförs Uppdrag till avtalat pris ska fakturering ske enligt överenskommen betalningsplan, angiven i avtalet. 

7.2 Betalning ska ske mot faktura. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

7.3 Betalar inte Kunden i rätt tid har Leverantören även rätt att efter skriftlig avisering därom till Kunden tills vidare avbryta Uppdraget till dess betalning skett. Är Kunden i dröjsmål mer än 30 dagar efter det att Leverantören anmodat Kunden att betala får Leverantören genom skriftligt meddelande i förtid säga upp avtalet i sin helhet. Säger Leverantören upp avtalet i förtid har Leverantören rätt till skadestånd. 

7.4 Om Kunden avbryter Uppdraget innan det slutförts och avbrytandet inte beror på avtalsbrott hos Leverantören har Leverantören rätt till ersättning för nedlagd tid och kostnader. Startavgift återbetalas inte. Uppdrag anses avbrutet om Kunden under urvalsprocessen avsevärt förändrar Kandidats kravprofil. 

8 REKLAMATION 
8.1 Fel eller brist vad gäller Leverantörens utförande av Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Leverantören. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom trettio (30) kalenderdagar efter det att Uppdraget avslutades. Uppdraget är avslutat då anställningsavtalet undertecknats eller Uppdraget annars får anses avslutat. 

8.2 Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. 

8.3 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. 

8.4 Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, genom ny rekrytering, innan Kund framställer anspråk på ersättning. 

8.5 Skadeståndskrav gentemot Leverantören ska för att kunna med-föra rätt till ersättning föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats. 

9 ANSVAR 
9.1 Leverantören ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gent-emot Kunden för skada som vållats Kunden på grund av försummelse av Leverantören. Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning. Leverantörens ansvar är per Uppdrag begränsat till ersättningen för Uppdraget dock max 10 gånger det vid avtalets träffande gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 

9.2 Leverantören är inte i något fall ansvarig för skada som beror på av Kunden lämnade felaktiga instruktioner eller bristande underlag eller att Kunden inte medverkat till Uppdragets genom-förande. 

9.3 Leverantören ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan i punkt 9. Leverantören ska på begäran av Kunden lämna bevis på att en sådan försäkring finns. 

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
10.1 Avtal om Uppdrag mellan parterna innebär inte att äganderätten till material eller immateriella rättigheter hänförliga till respektive parts rekryteringsprocess överförs till den andre parten. 

11 PERSONUPPGIFTER 
11.1 Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för Uppdraget bestämmer part ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och part är därmed självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling. 

11.2 För det fall Uppdraget innebär att endast Kundens system, metoder och processer används när Kunden ensamt bestämmer ändamål och medel med behandlingen, är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde. 

11.3 Om Leverantörens personal inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Kundens räkning, på ett sådant sätt som är att likställa med uthyrning av personal, är Leverantören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sådan behandling. 

12 SEKRETESS 
12.1 Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll, såsom t.ex. priser, CV, Kandidatprofil och den andre partensrekryteringsprocess, konfidentiell. Det åligger parterna att tillse att endast anställda eller underleverantörer som är i behov av sekretessbelagda uppgifter för Uppdragets utförande får ta del av dessa samt att anställda eller underleverantörer som kommer i kontakt med sådana uppgifter är bundna att iaktta sekretess som följer av dessa bestämmelser.

12.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. 

12.3 Punkt 12.1 och 12.2 ska överleva avtalets upphörande. 

13 AVTALSTID 
13.1 Detta avtal gäller från dag för undertecknande av avtal enligt punkten 2.1 och under i avtalet angiven tid. 

14 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID 
14.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om: 

a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller

b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller 

c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan. 

14.2 Avtalet kan även upphöra i förtid i enlighet med punkten 7.3 

15 BEFRIELSEGRUNDER 
15.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagutbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Leverantören är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på grund av att här angivna omständigheter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

15.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 15.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enats om annat. Om Uppdraget upphör äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader. 

16 MEDDELANDEN 
16.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller e-post till parternas i avtalet överenskomna adresser. 

16.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; 

b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efteravlämnande för postbefordran; 

c) om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagandebehörigen bekräftats; och 

d) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagandebehörigen bekräftats. 

16.3 Adressändring ska meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 

17 TVISTER 
17.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande. 

17.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. 

17.3 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol. 

17.4 Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.

Recruitment

FRAMEWORK AGREEMENT GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ABRE-10
Published by the Competence Agencies of Sweden (formerly the Swedish Staffing Agencies) in 2010 and updated in 2018 in accordance with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) 

1 SCOPE 
1.1 The general terms and conditions in this Framework Agreement are applicable with respect to recruitment assignments that the supplier (“Supplier”) performs on behalf of a Client company (“Client”) unless otherwise expressly agreed. 

1.2 By recruitment assignment is meant those assignments whereby the Client intends to employ one or several individuals (“Candidate(s)”) from those the Client has commissioned the Supplier to select and present to the Client (“Assignment(s)”). Disclosing information as to Candidates not presented by the Supplier to the Client is not part of the Assignment. 

2 AGREEMENTS CONCERNING THE INDIVIDUAL RECRUITMENT ASSIGNMENTS 
2.1 An assignment is confirmed through an Assignment Confirmation jointly signed by the Supplier and Client specifying the content of the Assignment. Those general terms and conditions contained in the Assignment Confirmation and this Framework Agreement ABRE-10 are applicable to the Assignment except where otherwise specifically agreed or obvious. 

2.2 The Assignment Confirmation is to specify the Assignment’s nature, scope, price, type of remuneration, invoicing method and duration. Against the background of the Client’s stated requirements, the Assignment Confirmation is to also include the agreed requirements as to the Candidate(s). The agreement is exclusive unless otherwise agreed. 

2.3 In the event of any discrepancy between the Assignment Confirmation and these General Terms and Conditions contained in ABRE-10, the Assignment Confirmation has precedence. 

2.4 Upon agreement as to changes in the assignment, a new Assignment Confirmation is to be signed according to subsection 2.1 . 

3 PERFORMANCE OF THE ASSIGNMENT 
3.1 The Assignment is to be performed with care and generally in a professional manner. 

3.2 The Client is to give the Supplier access to premises, information and any background documentation necessary to the execution of the Assignment. 

4 REMUNERATION 
4.1 Remuneration for the Assignment is to be specified in the Assignment Confirmation. The Supplier’s remuneration is either by an hourly fee on account or an agreed price. 

4.2 Regardless of whether the invoicing of the assignment is on account or at an agreed price, the Supplier has the right upon the execution of the agreement to invoice a start-up fee. 

4.3 In the event the Client within twelve (12) months from the completion of the Assignment chooses to employ additional individuals from the Candidates presented by the Supplier in excess of the number agreed upon, the Supplier has the right to reasonable remuneration from the Client for each such employment. 

4.4 Value added tax will be based on the Supplier’s remuneration. 

5 CURRENT ACCOUNT 
5.1 Unless otherwise agreed, the Assignment is to be performed on an hourly basis on account in accordance with the Supplier’s then current valid price list. 

5.2 The Client is to reimburse the Supplier for expenses, travel, accommodations and per diem costs that are necessary for the performance of the Assignment. 

6 AGREED PRICE 
6.1 By “agreed price” is meant that fee which is to be paid regardless of the time spent by the Supplier in the performance of the Assignment. Prices that in accordance with the Assignment Confirmation are dependent upon a pre-determined, but at the date of the execution of the Assignment Confirmation, indeterminate factors, such as the salary of the recruited candidate, are to be deemed included in the agreed price. In the event the parties enter into an agreement as to a modification of the Assignment, the price is to be changed. 

7 PAYMENT 
7.1 In the event the Assignment is to be performed at an agreed price, invoicing is to occur according to an agreed payment plan as stated in the Assignment Confirmation. 

7.2 Payment is to be made against invoice. Payments made after the due date will incur late penalty interest according to the Swedish Interest Act. 

7.3 In the event the Client fails to make payment by the due date, the Supplier also has the right, after a written payment reminder to the Client, to discontinue performance of the Assignment until payment has been made. If the Client is late by more than 30 days after the Supplier has reminded the Client to pay, the Supplier may, through written notification, terminate the agreement in its entirety immediately. Where the Supplier terminates the agreement immediately, the Supplier has the right to damages. 

7.4 In the event the Client terminates the Assignment before its completion and the termination does not depend on a breach of contract by the Supplier, the Supplier has the right to compensation for time spent and costs incurred. The start-up fee is not refunded. The Assignment is deemed terminated in the event the Client significantly changes the Candidate’s profile requirements during the selection process. 

8 NOTICE OF DEFAULT 
8.1 The Client is to immediately notify the Supplier in writing as to any defaults or deficiencies with respect to the performance of the Assignment. Defaults or deficiencies detected by the Client after the completion or termination of the Assignment are to be notified in writing at the latest within thirty (30) calendar days after the Assignment is completed. The Assignment is deemed to be completed when the employment agreement is signed or the Assignment is otherwise deemed terminated

8.2 The notice of default is to contain precise information as to the nature and extent of the default or deficiency. 

8.3 The Client’s right to damages or price reduction is forfeited in the event the Client fails to give notice of default within the prescribed time and in the prescribed manner. 

8.4 After notice of default or other complaint, the Supplier is to be given the opportunity within a reasonable period of time to remedy the default or deficiency through a new recruitment, before the Client can claim compensation. 

8.5 In order to have the right to compensation, any claim for damages against the Supplier is to be preceded by a notice of default and is to be submitted in writing by the Client without unreasonable delay, however, at the latest within three (3) months from the completion of the Assignment under which the claim arises. 

9 LIABILITY 
9.1 The Supplier is liable to the Client for damages suffered by the Client due to the negligence of the Supplier subject to the limitations specified below. This damage liability does not in any way include liability for incidental or consequential damages such as, for example, lost profits or losses or reductions in turnover. The Supplier’s liability per assignment is limited to the price of the Assignment, however, with a maximum of 10 times the price base amount applicable at the time of the execution of the agreement according to the Swedish Social Insurance Code (2010:110). 

9.2 The Supplier in any event is not liable for damages caused by the Client providing faulty instructions or inadequate documentation or failing to cooperate with the performance of the Assignment. 

9.3 The Supplier is to acquire liability insurance for an insured amount corresponding to the amount of liability in accordance with that stated in this section 9. Upon the request of the Client, the Supplier is to supply documentation that such insurance has been acquired. 

10 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
10.1 The agreement between the parties does not entail that ownership rights to materials or intellectual property rights related to the respective party’s recruitment process are transferred to the other party. 

11 PERSONAL DATA 
11.1 The parties are responsible for complying with the applicable data protection legislation. Each party determines within the framework for the Assignment the purposes and means for its processing of personal data and that party is therewith independently the data controller for such processing. 

11.2 Where the Assignment entails that only the Client’s system, methods and processes are used where the Client alone determines the purposes and means of processing, the Client is the data controller and the Supplier is the data processor. 

11.3 If the Supplier’s personnel within the framework for the Assignment processes personal data on behalf of the Client in such a manner that is equated with the leasing of personnel, the Supplier is neither the data controller nor the data processor for such processing. 

12 CONFIDENTIALITY 
12.1 The Supplier and Client agree to keep confidential the content of the agreement and other related information, such as, for example, prices, resumes, candidate profiles and the other party’s recruitment process. It is the responsibility of the parties to ensure that only employees and subcontractors who are in need of the confidential information for the performance of the Assignment receive access to such information and that employees and subcontractors coming into contact with such information are bound to follow the confidentiality that stems from these general terms and conditions. 

12.2 Neither party has any obligation to observe confidentiality with respect to such information that a) is publicly available at the time of the confirmation of the Assignment; b) is known by either party prior to the other party’s disclosure; or c) the party is obligated to disclose by law or other statutory regulation.

12.3 Subsections 12.1 and 12.2  are to remain in effect even after the expiry of the agreement. 

13 CONTRACT TERM 
13.1 This Framework Agreement enters into force upon the date of the signature of the Assignment Confirmation according to subsection 2.1 and is valid during the period stated in the Assignment Confirmation. 

14 IMMEDIATE TERMINATION OF THE AGREEMENT 
14.1 A party has the right to terminate the agreement immediately through written notification to the other party where: 

a) the other party commits a material breach of the agreement and has not taken corrective action within thirty (30) days after written notice to do so; or 

b) the other party is placed in bankruptcy, debt renegotiations, liquidation or otherwise can be deemed to be insolvent or if the other party is placed under a business prohibition and that party does not immediately after a such a request provide satisfactory security for its obligations; or 

c) if a party without the consent of the other party assigns the agreement to a third party. 

14.2 The agreement can also be terminated immediately according to subsection 7.3 

15 FORCE MAJEURE 
15.1 A party may discontinue or postpone an assignment due to events occurring that the party could not reasonably foresee and that prevent or unreasonably increase the costs for the performance of the Assignment. Neither party is liable for damages or delay caused by such events, Swedish or foreign law prohibitions or agency decisions, acts of violence or risks thereof, natural catastrophes, sudden harmful events, epidemics, industrial actions or other unforeseeable circumstances. Neither is the Supplier liable for that an assignment is cancelled or postponed or for any loss or delay due to the above stated circumstances as affecting its subcontractors. The limitation regarding industrial conflict is applicable even where the party itself is the object of or takes such industrial action. 

15.2 Either party is to notify the other as soon as possible after determining that such a circumstance as described in subsection 1.5 exists. If the Assignment after three (3) months is still postponed, the Assignment will be terminated unless the parties agree otherwise. In the event the Assignment is terminated, the Supplier has the right to compensation for work performed and costs incurred. 

16 NOTIFICATIONS 
16.1 All notifications pursuant to the agreement are to be made by courier, registered mail, telefax or e-mail to the addresses given by the parties in the Assignment Confirmation. 

16.2 A notification is deemed to have reached the addressee: 

a) if delivered by courier, upon delivery; 

b) if sent by registered mail: two days after the mailing; 

c) if sent by telefax: when sent if receipt is duly confirmed; and 

d) if sent by e-mail, when sent if receipt is duly confirmed. 

16.3 The other party is to be notified as to any changes of address in the manner prescribed in this section. 

17 DISPUTES
17.1 Disputes concerning the interpretation and application of the agreement with respect to the Assignment and therewith related legal relationships with the exceptions stated below are to be resolved through arbitration according to the then current Swedish Arbitration Act. 

17.2 If the value of the dispute clearly does not exceed 25 times the price base amount at the date of the request for arbitration according to the Swedish Social Insurance Code (2010:110), or where the parties have not agreed otherwise, the arbitration panel is to consist of one arbitrator. 

17.3 However, in the event the dispute concerns an uncontested past due monetary claim, the Supplier always has the right to file a claim with the general courts. 

17.4 If nothing otherwise has been specifically agreed by the parties, Swedish law is applicable. 

Personaluthyrning

Allmänna bestämmelser

ABPU-10
Utgivet av Bemanningsföretagen 2010 och uppdaterat 2018 på grund av Förordning (EU) 2016/679 (GDPR) 

1. OMFATTNING
1.1 Dessa bestämmelser gäller personaluthyrning, som bemanningsföretag (nedan kallad ”Leverantör”) utför åt kundföretag (nedan kallad ”Kund”). 

1.2 Med personaluthyrning avses ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan Leverantör och Kund i vilket Leverantören mot ersättning ställer egenanställd personal eller personal från underleverantör (”Uthyrd person”) till Kundens förfogande för att utföra arbete som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdrag/et” avses den urvalsprocess av Uthyrd person som sker vid personaluthyrning enligt punkten 2.2 och därefter tillhandahållandet av Uthyrd person.

2. AVTAL OM UPPDRAG
2.1 Kunden ska för Uppdraget ange erforderlig och korrekt information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämpligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är särskiljande för arbetet som ska utföras. Ändrade förhållanden ska skyndsamt meddelas Leverantören. Kunden ska vidare ange vilka krav som ställs på Uthyrd person såsom utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet samt andra faktorer som bör beaktas med hänsyn till arbetets utförande och dess säkerhet. 

2.2 Leverantören ansvarar för att, mot bakgrund av erhållen information från Kund samt överenskomna krav enligt punkten 2.3, välja ut personer som föreslås som Uthyrd person. Leverantören ska härvid försöka klargöra och redovisa för Kunden vilka av Kundens angivna kriterier som den potentielle Uthyrd person uppfyller samt om det i övrigt föreligger omständighet av vikt som Kunden bör ta del av och som Leverantören är medveten om.

2.3 Uppdrag bekräftas av Leverantören genom en uppdragsbekräftelse där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras. 

2.4 För Uppdraget gäller i övrigt de villkor som framgår av uppdragsbekräftelsen samt ABPU-10 om inte annat är uppenbart. 

2.5 Vid bristande överensstämmelse mellan uppdragsbekräftelsen och ABPU-10 äger uppdragsbekräftelsen företräde. 

2.6 Om Kunden inte godkänner uppdragsbekräftelsen, åligger det Kunden att senast inom fem (5) kalenderdagar från mottagandet av uppdragsbekräftelsen meddela Leverantören det. Om så inte sker anses avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av uppdragsbekräftelsen och ABPU -10. 

2.7 2.3 skickas. Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska ny bekräftelse enligt punkt 

2.8 Om inhyrningen aktualiserar förhandling enligt lag eller kollektivavtal åvilar ansvaret härför Kund. 

3. PRIS
3.1 Pris för Uppdrag anges i uppdragsbekräftelsen. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar enligt nedan. 

3.2 Om Leverantörens arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter har Leverantören rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån. 

3.3 Vid Uppdrag som innebär att Leverantören ska avlöna Uthyrd person enligt regler om förtjänstläget hos Kunden har Kunden ansvar för att Leverantören erhåller korrekt information om det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara arbetstagargrupper hos Kunden. Kunden ansvarar för felaktigt angivet genomsnittligt förtjänstläge och ska ersätta Leverantören för skada hänförligt härtill. Kunden ska vidare ersätta Leverantören vid förändringar av genomsnittligt förtjänstläge hos jämförbar grupp, inklusive retroaktiva förändringar. Kunden ska informera Leverantören om tillämpligt kollektivavtal, dess förändringar samt vid begäran överlämna tillämpligt kollektivavtal till Leverantören. 

3.4 Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta Leverantören för sådana tillkommande lönetillägg, t.ex. ersättning för övertidsarbete, arbetstidsförkortning, obekväm arbetstid, skifttillägg, som Uthyrd person har rätt till enligt kollektivavtal eller andra motsvarande regler. Betalning till Leverantören ska erläggas genom ett procentpåslag på priset som motsvarar det procentpåslag som lönetilläggen utgör av den Uthyrde personens lön. 

3.5 Kunden ska ersätta Leverantören för traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar avseende Uthyrd person och som är hänförligt till Uppdraget. 

4. UPPDRAGETS UTFÖRANDE
4.1 Leverantören ska utföra urvalsprocessen och tillhandahålla utvald Uthyrd person under den tid som avtalats mellan parterna. 

4.2 Leverantören äger rätt att efter samråd med Kunden byta ut Uthyrd person. 

4.3 Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, , hos Uthyrd person äger Leverantören rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att så snart möjligt tillhandahålla lämplig ersättare. Leverantören ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, Kunden kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro. 

5. ARBETSLEDNING
5.1 Det åligger Kunden att ansvara för arbetsledning av Uthyrd person, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrdes arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för Uthyrd persons arbetsuppgifter. 

5.2 Kunden förbinder sig att behandla Uthyrd person rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden. 

6. ARBETSMILJÖ
6.1 Det åligger Kunden att iakttaga 3 kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera hos Kunden Uthyrd person om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Kunden. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att Uthyrd person inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats. 

6.2 Leverantören och skyddsombud hos Leverantören har rätt att när som helst under Uppdraget besöka Kunden för att kontrollera att arbetsmiljö för Uthyrd person är godtagbar. Finner Leverantören att arbetsmiljön ej kan anses vara godtagbar äger Leverantören efter samråd med Kundens skyddsombud rätt att återkalla Uthyrd person varvid Uppdraget omedelbart ska upphöra om inte annat avtalas. s Kunden ska ersätta Leverantören för dennes kostnader i anledning av sådant upphörande om arbetsmiljön uppenbart ej är godtagbar. Ersättningen ska utgå, för en period om resterande uppdragstid, dock max ett belopp motsvarande sex (6) månaders ersättning för Uppdraget. Det åligger Leverantören att försöka belägga den Uthyrda personen med annat arbete under aktuell period. 

6.3 Kunden ska utan oskäligt dröjsmål lämna information till Leverantören om olycksfall, tillbud etc, enligt lag. 

6.4 Uthyrd person ska följa de arbetstider som gäller för motsvarande personal hos Kunden. Kunden ska tillse att eventuellt övertidsarbete godkänns i förväg av Leverantören med hänsyn till det ansvar som Leverantören har för Uthyrd persons övertid enligt lag eller kollektivavtal. 

7. REKLAMATION
7.1 Fel eller brist hänförligt till Leverantörens ansvar för Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Leverantören. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. 

7.2 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. 

7.3 Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen genom att ersätta Uthyrd person mot vilken reklamation riktats, innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att tillhandahålla ersättningspersonal. 

7.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Leverantören ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats. 

7.5 Väsentliga anmärkningar avseende Uthyrd person ska av Kund framställas direkt till Leverantören och således ej till Uthyrd person vartill bristen hör eller till annan uthyrd personal.

8. ANSVAR
8.1 Leverantörens ansvar är begränsat till oaktsamhet vid urvalsprocessen för Uppdraget. 

8.2 Kunden ansvarar för Uthyrd person såsom för egenanställd personal. Kunden är således själv ansvarig för fel och skada som Uthyrd person kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Uthyrd persons utförande av arbete åt Kunden. 

8.3 Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. 

8.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag. 

8.5 Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till Uthyrd person och dennes arbete för Kunden. Uthyrd person ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare. Leverantören eller dess underleverantör har dock arbetsgivaransvaret för Uthyrd person, vilket bl.a. innebär att Leverantören eller dess underleverantör erlägger lön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och pensioner. Som följd av punkten 8.2 ansvarar Leverantören således inte för skada: 

b) på gods som transporteras med Kundens egna eller inhyrda motordrivna fordon; 

a) på Kundens motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador; 

c) som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande eller motsvarande utländsk lagstiftning; 

d) som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde; 

e) genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig; 

f) till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller 

g) hänförlig till patientskada enligt lag. 8.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 25 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Om det pris som avtalats för Uppdraget understiger ett prisbasbelopp ska Leverantörens maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. 

8.7 Leverantören ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan i punkt 8. Leverantören ska på begäran av Kunden lämna bevis på att en sådan försäkring finns. 

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
9.1 Leverantören ska tillse genom avtal med Uthyrd person att äganderätten till allt material och det resultat som Uthyrd person utför med anledning av Uppdraget (”Resultatet”) tillkommer Kunden, om inte annat följer av tvingande lag. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra Kundens egendom. Kunden ska ersätta Leverantören vad Leverantören kan vara skyldig att betala till Uthyrd person för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att Kunden får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om Uthyrd person använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt kunden, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden. 

9.2 Leverantören ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller Uthyrd persons olovliga brukande av andras system. 

10. PERSONUPPGIFTER
10.1 Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för Uppdraget bestämmer part ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och part är därmed självständigt personuppgifts-ansvarig för sådan behandling. 

10.2 Om Uthyrd person inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Kundens räkning, är Leverantören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftbiträde för sådan behandling. 

11. SEKRETESS
11.1 Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll, såsom urvalsprocess och priser, konfidentiell. 

11.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning. 

11.3 Punkt 11.1 och 11.2 ska överleva avtalets upphörande.

11.4 Leverantören ska tillse att Uthyrd person är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos kunden. Sekretess skyldigheten gäller inte avseende sådan information som omnämns i punkten 11.2. 

12. AVTALSTID
12.1 Detta avtal gäller från dag för uppdragsbekräftelse enligt punkten 2.3 och under i uppdragsbekräftelsen angiven tid.

13. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID
13.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om: 

a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller 

b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller 

c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan. 

13.2 Leverantören äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på arbetsmarknaden.

Detsamma gäller om Uthyrd person utsätts för diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller annan diskriminering i strid mot gällande lag eller i fall där Kund kräver Uthyrd persons medverkan till sådan diskriminering. Leverantören äger vidare säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid situation enligt punkten 6.2. 

14. BEFRIELSEGRUNDER
14.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Leverantören är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständigheter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

14.2 Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader. Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 14.1 bedöms föreligga underrätta motparten. 

15. MEDDELANDEN
15.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller e-post till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser. 

15.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; 

b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; 

c) om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats; och 

d) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 

15.3 Adressändring ska meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 

16. TVISTER
16.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande. 

16.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. 

16.3 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol 

16.4 Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.

Staffing services

 FRAMEWORK AGREEMENT GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

ABPU-10
Published by the Competence Agencies of Sweden (formerly the Swedish Staffing Agencies) in 2010 and updated in 2018 in accordance with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)  

1. SCOPE
1.1 These general terms and conditions are applicable to the leasing of staff by a staffing agency (hereinafter referred to as the “Supplier”) to a Client company (hereinafter referred to as the “Client”). 

1.2 By the service of leasing staff is meant the commercial and legal relationship between the Supplier and Client whereby the Supplier is remunerated for leasing its own employees or those of a subcontractor (“Leased Staff”) to the Client to perform work related to the Client’s operations and under the control and management of the Client. By “Assignment(s)” is meant the selection process as to the placement of Leased Staff according to subsection 2.2  who thereafter are made available to the Client for assignment. 

2. AGREEMENTS CONCERNING THE INDIVIDUALSTAFFING ASSIGNMENTS
2.1 The Client is to provide necessary and correct informationwith respect to the Assignment as to the work tasks to be performed, including the duration of the assignment, workhours, applicable collective agreements, other applicable local workplace agreements and any circumstancesspecific to the work that is to be performed. The Supplier is to be immediately informed of any changes incircumstances. The Client is also to specify the qualifications required of any Leased Staff such as, forexample, education, professional skills or other experience and factors that ought to be taken into consideration withrespect to work performance and safety.

2.2 The Supplier is responsible for proposing candidates to the Client on the basis of the information received and the agreed criteria according to subsection 2.3. The Supplier isto explain and report to the Client those criteria that the individual candidates satisfy and whether there are any significant factors that the Supplier is aware of and that the Client should know.

2.3 The Supplier is to confirm the Assignment through a written Assignment Confirmation in which the nature, price, agreed requirements and duration of the Assignmentare specified. 

2.4 The terms and conditions specified in the Assignment Confirmation and these general terms and conditions inABPU-10 are applicable to the Assignment unlessotherwise obvious.

2.5 In the event of any discrepancy between the AssignmentConfirmation and ABPU-10, the Assignment Confirmationhas precedence. 

2.6 In the event the Client does not approve the AssignmentConfirmation, it is incumbent on the Client to notify the Supplier thereof no later than five (5) calendar days fromthe receipt of the Assignment Confirmation. If such doesnot occur, an agreement will be deemed to have come into effect with the content of the terms and conditions found in the Assignment Confirmation and ABPU -10. 

2.7 Upon agreement as to any modifications of the assignment,a new confirmation under subsection 2.3  is to be sent. 

2.8 In the event the leasing of staff gives rise to a need for negotiations by law or collective agreement, the responsibility for such rests with the Client.

3. REMUNERATION
3.1 The price for the Assignment is to be specified in the Assignment Confirmation. Any value added tax is based on the price and any changes in price as governed below. 

3.2 In the event the employee costs to the Supplier increase as a result of amendments to collective agreements or legislation, or due to changes in taxes and employer social security contributions or other fees, the Supplier has the right to adjust the price to a corresponding degree retroactively from the date of the change. 

3.3 With respect to Assignments in which the Supplier is to pay the Leased Staff in accordance with the Client’s salary structure, the Client is responsible for ensuring that the Supplier receives correct information about the Client’s average salary for comparable employee groups. In the event that this information as to average salary is incorrect, the Client is to compensate the Supplier for any related damages. The Client is also to compensate the Supplier with respect to any changes in average salary for comparable groups, including retroactive changes. The Client is to inform the Supplier as to any applicable collective agreements, amendments to such and upon request, submit a copy of any applicable collective agreement to the Supplier 

3.4 The Client is obligated to compensate the Supplier in addition to the agreed price any pay supplements as compensation for overtime, work time reductions, shift and inconvenient hours work, for which the Leased Staff has the right according to collective agreements or comparable regulations. Such compensation to the Supplier is to be paid in the form of a percentage mark-up on the price corresponding to the percentage mark-up increase on the Leased Staff’s pay as caused by the pay supplement. 

3.5 The Client is to reimburse the Supplier for per diem, accommodations and other costs with respect to Leased Staff that are attributable to the Assignment. 

4. THE PERFORMANCE OF THE ASSIGNMENT
4.1 The Supplier is to carry out the selection process and have the selected Leased Staff available during the time period as agreed between the parties. 

4.2 The Supplier has the right, after consultation with the Client, to replace Leased Staff. 

4.3 In the event of unplanned absences of Leased Staff, for example, due to illness, the Supplier has the right, insofar as qualified staff are available, to provide suitable replacements as soon as possible. The Supplier is not liable for any loss or damage, including work delays, caused to the Client by unplanned absences. 

5. SUPERVISION
5.1 The Client is responsible for the supervision, monitoring and follow-up of the work of the Leased Staff, and is to give any necessary instructions and information as well as provide a work space and requisite equipment necessary for the work tasks of the Leased Staff.

5.2 The Client undertakes to treat the Leased Staff fairly and equally in relation to its own employees and according to law and good labour market practices. 

6. WORK ENVIRONMENT
6.1 The Client has the responsibility of complying with Chapter 3 Section 12 of the Work Environment Act by informing the Leased Staff assigned to the Client about the applicable legislation and regulations as well as its own internal instructions and procedures relating to the Client’s operations. The Client is also to take any necessary precautions to ensure that Leased Staff are not subjected to health risks or accidents. The Client is to provide safety equipment unless otherwise specifically agreed. 

6.2 The Supplier and its safety delegate have the right at any time during the Assignment to visit the Client to check whether the work environment for the Leased Staff is acceptable. In the event the Supplier determines that the work environment is not acceptable, the Supplier has the right, after consultation with the Client’s safety delegate, to recall the Leased Staff, in which case the Assignment is immediately terminated unless otherwise agreed. The Client is to compensate the Supplier for its costs due to such a termination unless the work environment is not obviously acceptable. Compensation is to be paid for the remaining duration of the Assignment, however, with a maximum amount corresponding to six (6) months’ remuneration for the Assignment. The Supplier undertakes to try to secure other work for the Leased Staff during the period in question. 

6.3 The Client is to provide information without unreasonable delay to the Supplier as to accidents, incidents, etc., according to law. 

6.4 Leased Staff are to follow the working times applicable to the comparable employees at the Client. The Client is to ensure that any overtime is approved in advance by the Supplier in view of the responsibility that the Supplier has for the overtime of Leased Staff according to law or collective agreement. 

7. NOTICE OF DEFAULT
7.1 The Client is to immediately notify the Supplier in writing as to any defaults or deficiencies with respect to the performance of the Assignment by the Supplier. Notice of defaults or deficiencies discovered by the Client after the Assignment is completed or terminated is to be made in writing within seven (7) calendar days after the completion of the Assignment. A notice of default is to contain specific information as to the nature and extent of the default or deficiency. 

7.2 The Client’s right to damages or price reduction is forfeited in the event the Client fails to give notice of default within the prescribed time and through the prescribed manner. 

7.3 After a notice of default or complaint is made, the Supplier is to be given within a reasonable time the opportunity to remedy the defect or deficiency, for example by replacing the Leased Staff who are the object of the notice of default prior to the Client submitting a claim for damages or price reduction. A reasonable period of time is to be assessed taking into consideration the nature and extent of the defect or deficiency and the possibility to provide replacement staff. 

7.4 In order to have the right to compensation, any damage claim against the Supplier is to be preceded by a notice of default and is to be submitted in writing by the Client without unreasonable delay, however, at the latest within three (3) months from the completion of the Assignment under which the claim arises.

7.5 Serious complaints with respect to Leased Staff are to be made directly by the Client to the Supplier and not to the Leased Staff concerned or other Leased Staff. 

8. LIABILITY
8.1 The Supplier’s liability is limited to negligence in the selection process for the Assignment. 

8.2 The Client has the same liability for Leased Staff as for its own employees. The Client is therefore liable for defects and damages that Leased Staff may cause the Client or third parties within the framework of the Leased Staff’s assignment for the Client. 

8.3 The Supplier is not liable under any circumstances for consequential damages such as, for example, lost profits, losses or other incidental damages, including the Client’s liability to pay damages to third parties or loss of information. 

8.4 Liability for personal injuries is governed by Swedish law. 

8.5 The Client should acquire and maintain adequate insurance for its operations, including such insurance as covers Leased Staff and their work for the Client. In this respect, Leased Staff are to be treated equally to the Client’s own employees. The Supplier or its subcontractors, however, have employer liability for the Leased Staff, which entails among other things that the Supplier, or its subcontractor, is to pay salary, social security contributions, occupational injury insurance premiums and pensions. Pursuant to subsection 8.2, the Supplier is not liable for damages: 

a) to the Client’s motor vehicles or incidental damages resulting from such damages; 

b) to goods transported by the Client’s own or leased motor vehicles; 

c) covered by the Motor Traffic Damage Act or the equivalent, or corresponding foreign legislation; 

d) occurring as a result of motor vehicle traffic when used in an enclosed competition area; 

e) by aircraft nor for the liability attributable to an insured in its capacity as flight responsible; 

f) as a consequence of a collision caused by a ship or any of its towed objects; or 

g) that are defined by law as a medical/healthcare patient injury. 8.6 In the event the Supplier is liable to pay damages, the Supplier’s liability is limited to a total amount of 25 price base amounts, however, at the most the price of the Assignment. In the event of an assignment at an hourly rate, the price of the Assignment will be the price for the past twelve (12) months of the Assignment. In the event the agreed price for the Assignment is less than one price base amount, the Supplier’s maximum liability is instead to be limited to an amount equal to one price base amount. By “price base amount” is meant the price base amount according to the Swedish Social Insurance Code (2010:110) in effect at the time the damages arose. 

8.7 The supplier is to acquire liability insurance in an insured amount corresponding to the amount of liability as stated in the above section 8. At the request of the Client, the Supplier is to submit documentation that such insurance has been acquired. 

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
9.1 The Supplier is to insure, by means of an agreement with Leased Staff, that the ownership rights to all materials and any results achieved by the Leased Staff due to their assignment (“Results”) accrue to the Client, unless prescribed otherwise by mandatory law. All copyright, excluding moral rights, and any other intellectual property rights to the results are to be the property of the Client. The Client is to reimburse the Supplier for that which the Supplier is liable to pay to Leased Staff for the transfer of such intellectual property rights according to law or collective agreements. With respect to inventions, the Client may step in as holder of the rights to the invention only on the basis of applicable law or relevant collective agreement. In the event the Leased Staff use software or other instruments during the performance of the work for the Client, the right to such instruments does not transfer to the Client.

9.2 The Supplier is not liable for any infringement of intellectual property rights by the Result or for the unlawful use by Leased Staff of any other party’s systems.

10. PERSONAL DATA
10.1 The parties are responsible for complying with the applicable data protection legislation. Each party determines within the framework for the Assignment the purposes and means for its processing of personal data and that party is therewith independently the data controller for such processing.

10.2 If the Leased Staff within the framework for the Assignment processes personal data on behalf of the Client, the Supplier is neither the data controller nor the data processor for such processing.

11. CONFIDENTIALITY
11.1 The Supplier and Client agree to keep confidential the content of the agreement and other related information, such as selection processes and prices.

11.2 Neither party has any obligation to observe confidentiality with respect to such information that

a) is publicly available at the time of the confirmation of the Assignment;

b) is known by either party prior to the other party’s disclosure; or

c) the party is obligated to disclose by law or other statutory regulation.

11.3 Subsections 11.1 and 11.2 are to remain in effect even after the expiry of the agreement.

11.4 The Supplier is to ensure that Leased Staff are bound to a confidentiality agreement entailing that they have a duty not to disclose any circumstances relating to the Client. This duty of confidentiality does not apply with respect to such information as listed in subsection 11.2.

12. CONTRACT TERM
12.1 This Framework Agreement enters into force upon the date of the signature of the Assignment Confirmation according to subsection 2.3 and is valid during the period stated in the Assignment Confirmation.

13. IMMEDIATE TERMINATION OF THE AGREEMENT
13.1 A party has the right to terminate the agreement immediately through written notification to the other party where:

a) the other party commits a material breach of the agreement and has not taken corrective action within thirty (30) days after written notice; or

b) the other party is placed in bankruptcy, debt renegotiations, liquidation or otherwise can be deemed insolvent or if the other party is placed under a business prohibition and that party does not immediately after a such a request provide satisfactory security for its obligations; or

c) if a party without the consent of the other party assigns the agreement to a third party.

13.2 The Supplier has the right to immediately terminate the agreement in the event the Client insists that Leased Staff are to disregard the requirements of sound business practice or good labour market practices. The same applies where Leased Staff have been subjected to discrimination on the basis of ethnic origins, sex, sexual orientation, disability or other discrimination in violation of the law, or in where the Client has required that Leased Staff participate in such discrimination. The Supplier is also entitled to terminate the agreement with immediate effect under the conditions stated in subsection 6.2.

14. FORCE MAJEURE
14.1 A party may discontinue or postpone an assignment due to events occurring that the party could not reasonably foresee and that prevent or unreasonably increase the costs for the performance of the Assignment. Neither party is liable for damages or delay caused by such events, Swedish or foreign law prohibitions or agency decisions, acts of violence or risks thereof, natural catastrophes, sudden harmful events, epidemics, industrial actions or other unforeseeable circumstances. Moreover, the Supplier is not liable for that an assignment is cancelled or postponed or for any loss or delay due to the above stated circumstances as affecting its subcontractors. The limitation regarding industrial conflict is applicable even where the party itself is the object of or takes such industrial action.

14.2 Either party is to notify the other as soon as possible after determining that such a circumstance as described in subsection 14.1 exists. If the Assignment after three (3) months is still postponed, the Assignment will be terminated unless the parties agree otherwise. In the event the Assignment is terminated, the Supplier has the right to compensation for work performed and costs incurred.

15. NOTIFICATIONS
15.1 All notifications pursuant to the agreement are to be made by courier, registered mail, telefax or e-mail to the addresses given by the parties in the Assignment Confirmation.

15.2 A notification is deemed to have reached the addressee:

a) if delivered by courier, upon delivery;

b) if sent by registered mail: two days after the mailing;

c) if sent by telefax: when sent if receipt is duly confirmed; and

d) if sent by e-mail, when sent if receipt is duly confirmed.

15.3 The other party is to be notified as to any changes of address in the manner prescribed in this section.

16. DISPUTES
16.1 Disputes concerning the interpretation and application of the agreement with respect to the Assignment and therewith related legal relationships with the exceptions stated below are to be resolved through arbitration according to the then current Swedish Arbitration Act.

16.2 If the value of the dispute clearly does not exceed 25 times the price base amount at the date of the request for arbitration according to the Swedish Social Insurance Code (2010:110), or where the parties have not agreed otherwise, the arbitration panel is to consist of one arbitrator.

16.3 However, in the event the dispute concerns an uncontested past due monetary claim, the Supplier always has the right to file a claim with the general courts.

16.4 If nothing otherwise has been specifically agreed by the parties, Swedish law is applicable.