Skip to content

Talent Acquisition As a Service

Effektivisera kostnader och öka mångfalden i din kompetensförsörjning

Med vår tjänst Talent Acquisition As a Service sätter vi en strategi för hur ni optimerar en exceptionell Talent Acquisition-funktion för långsiktig framgång. Vi hjälper er att utveckla er rekryteringsfunktion med processer och strategier som sänker kostnader, stärker ert Employer Brand och säkerställer långsiktig lönsamhet. Med vår expertis får ni kontrollen över er kompetensförsörjning och möjliggör en konkurrenskraftig position på framtidens marknad.

Människan, processen och företagets varumärke

Vi förstår den växande utmaningen som svenska företag står inför när det gäller att säkra rätt kompetens för framtiden. Enligt studier tror 42% av svenska företag att de kommer att brottas med kompetensbrist inom bara fem år. Risken för företag som inte är rustade med rätt kompetens för att möta kommande förändringar kan förlora upp till 20% av sin lönsamhet. Det är ingen överraskning att VD:ar identifierar bristen på kvalificerad arbetskraft som den allvarligaste utmaningen för företagets lönsamhet.*

Med vår tjänst Talent Acquisition As a Service, vill vi förvandla dessa utmaningar till möjligheter för din organisation. Genom en ingående analys av organisationen skapar vi en skräddarsydd strategi för uppbyggnad och drift av en TA-funktion med sänkta kostnader och långsiktig lönsamhet som mål. Med vår samlade expertis ger vi er verktygen att ta kontroll över kompetensförsörjningen och bygga en TA-funktion som säkerställer att ni är rustade för att nå målen i tillväxtplanen.

*(PwC, McKinsey & Company, VD-barometern)

Att skapa proaktiv bearbetning av kandidater och ett starkt Employer Brand är avgörande för att fortsatt vara en framåtlutad organisation och en trygg arbetsplats.

Att optimera sin rekryteringsfunktion sparar tid och resurser och är ett avgörande bidrag till bolagets lönsamhet på kort och lång sikt.

Talent Acquisition As a Service

Utifrån grundlig analys och förstudier av er organisation hjälper vi er sätta den långsiktiga planen över kompetensförsörjningen så att ni säkerställer att ni har rätt kompetens nu – och i framtiden. Med vår hjälp ser vi till att kostnadseffektivisera din kompetensförsörjning och samtidigt skapa mångfald, höja välmående hos medarbetare och skapa intern stolthet för varumärket.

Projektplan

01.

Förstudie

Kartläggning av nuläge och framtagande av actionplan

02.

Projektstyrning

Kontinuerligt stöd under hela implementeringsfasen

03.

Överlämning

Vi hjälper till att implementera och lämna över strategier och processer till den befintliga organisationen

Hur går förstudien till?

Förstudien delas in i tre olika faser där vi träffar olika intressenter i organisationen för att skapa en objektiv nulägesanalys. 

Volym

Vi kartlägger kompetenser och roller i organisationen idag och gör en prognos över kommande behoven där vi förtydligar roller och förankrar mål och syfte. Denna fas består även av en översikt av genomförda rekryteringar.

Resurs

Vi granskar historiska resursinvesteringar, inklusive tid, pengar och teknologiskt stöd, och analyserar hur dessa kan optimeras framåt. Vi tittar på verktyg, system och processer för att skapa en smidig rekryteringsstruktur.

Kvalitet

I den här fasen utvärderar vi de kvalitetsmått som används i arbetet idag och granskar deras relevans. Vi fastställer en önskad målbild för de relevanta KPI:erna och analyserar huruvida andra KPI:er behöver inkluderas i arbetet.

Målbild och action-plan

Efter förstudien samlar vi alla involverade intressenter i er organisation och presenterar en grundlig nulägesanalys och en unikt anpassad handlingsplan. I denna presentation markeras förbättringspotential, fokusområden och våra rekommenderade åtgärder för att nå era mål. Detta material innehåller konkreta förslag för ert nästa steg. Vid behov erbjuder vi även ett skräddarsytt stöd och vägledning för att starta er resa.

Effekten

  • Sänkta rekryteringskostnader och lägre personalomsättning
  • Rekryterande chefer involveras i hela processen
  • Stärkt arbetsgivarvarumärke och kandidatnätverk
  • Proaktiv rekrytering med effektiva processer
  • Fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering

Jessica Tschöp

Rekryteringskonsult, HR – Talent Acquisition – Chef & Specialist

Jessica har arbetat med rekrytering sedan 2012 framtill idag och är specialiserad mot HR/TA men har dessförinnan arbetat mot ett flertal andra branscher vilket gör att hon har en stor förståelse för hela affären. Rekrytering för Jessica handlar om att finna en balans mellan att vara effektiv och anpassningsbar i kombination med att hålla en hög kvalitet. Det är också viktigt att arbeta transparent, ärligt och genuint – med både kandidat och kund.

Utbildning inom rekrytering och kompetensförsörjning

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer, ledare och dig som arbetar med rekrytering i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom att lära ut en fördomsfri metod som fokuserar på potential och kunskap förstår deltagaren vikten av att inte lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi kan erbjuda lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Låt oss bygga framtidens arbetsplatser!

Strategi i kombination med rekrytering har aldrig varit roligare och viktigare. Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa er framåt.

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Fler inspirationskällor