Integritetspolicy

Integritetspolicy - Wise Group

anteckningar

Introduktion

Wise Group-koncernen verkar inom HR och har byggt upp sin verksamhet på insikter om företagande, arbetsliv, människor och deras drivkrafter. Inom ramen för våra respektive verksamheter behandlar dotterbolagen en rad personuppgifter som du lämnat till dem själv eller som de inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med rekryteringsprocesser, konsultuthyrning och tillhandahållande av digitala HR-tjänster. Eftersom vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar vill vi genom denna integritetspolicy (”Policyn”), giltig från och med 25 maj 2018, beskriva hur dotterbolagen behandlar dina personuppgifter.

I Policyn kommer vi därför att redogöra för vilka kategorier av personuppgifter dotterbolagen behandlar, för vilka ändamål de behandlar dem och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandlar uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter dotterbolagen kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom Wise Group-koncernen.

Wise group-koncernen består av Wise Group AB och följande dotterbolag:

Brilliant Future AB, org. nr 556392-3332, Box 22109, 104 22 Stockholm. dpo@brilliantfuture.se

Edge AB, org nr. 556643-3248, Box 22109, 104 22 Stockholm. dpo@edgehr.se

K2 Search AB, org. nr 556271-3593, Sveavägen 13, 111 57 Stockholm. dpo@k2search.se

SalesOnly Sverige AB, org. nr 556576-8099, Box 22109, 104 22 Stockholm. dpo@salesonly.se

Wise Consulting AB, org. nr 556421-9763, Box 22109, 104 22 Stockholm. dpo@wiseconsulting.se

Wise IT AB, org. nr 556919-5356, Box 22109, 104 22 Stockholm. dpo@wiseit.se

Wise Professionals AB, org nr. 556761-2865, Box 22109, 104 22 Stockholm. dpo@wiseprofessionals.se

K2 Search ApS, Org: 34899681, Codanhus, Gammel Kongevej 60, 18, DK- 1850 Frederiksberg, dpo@k2search.se

K2 Search Oy, Org: 2287333-9, Salomonkatu 17 B krs 9, 00100 Helsinki, dpo@k2search.se

SalesOnly ApS, Org: 34899703, C/o K2 Search Aps, Codanhus, Gammel Kongevej 60, 18, DK- 1850 Frederiksberg, dpo@salesonly.se

SalesOnly Oy, Org: 2313582-1, Salomonkatu 17 B krs 9, 00100 Helsinki, dpo@salesonly.se

Wise Consulting ApS, Org: 34899711, C/o K2 Search Aps, Codanhus, Gammel Kongevej 60, 18, DK- 1850 Frederiksberg, dpo@wiseconsulting.se

Wise Hr Consulting Oy, Org: 2313584-8, Salomonkatu 17 B krs 9, 00100 Helsinki, dpo@wiseconsulting.se

Wise IT Oy, Org: 2345023-1, Salomonkatu 17 B krs 9, 00100 Helsinki, dpo@wiseit.se

Varje dotterbolag behandlar dina personuppgifter i egenskap av person-uppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Du som registrerad har alltid rätt att kontakta det dotterbolag som du har varit i kontakt med på adressen ovan för att göra dina rättigheter gällande. Du har också alltid rätt att kontakta oss på dpo@[dotterbolaget].se.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn. Om så sker kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts. Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår hemsida.

Vi hoppas att denna Policy besvarar dina frågor kring vår och våra dotterbolags insamling, användning och utlämning samt skyddet för dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka brev till Wise Group AB, att. DPO, Box 22109, 104 22 Stockholm eller via e-post till dpo@wisegroup.se. Gäller din fråga ett specifikt dotterbolag så skicka gärna e-post till dpo@[dotterbolaget].se.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person.

Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

 

Vår behandling av personuppgifter

Uppgifter som kan komma att behandlas av samtliga dotterbolag

Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla dotterbolagets tjänster, produkter och system utgör en viktig del av dotterbolagets kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande dotterbolagets tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar dotterbolaget in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Wise Group koncernens system med målet att dotterbolaget ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att dotterbolaget ska kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på dotterbolagets berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster, produkter och system.

I de fall dotterbolaget initierat den första kontakten genom ett e-postmeddelande eller tryckt material inkluderas alltid en hänvisning till Policyn för att du som registrerad ska få nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas på dotterbolagets plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Dotterbolaget kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

I de fall då dotterbolaget fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer personuppgifterna i dotterbolagets del av affärssystemet att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick.

Gallring

Dotterbolaget kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos dotterbolaget. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål (dotterbolaget hanterar samtliga motsvarande förfrågningar en gång per månad). Om en affärsrelation inte har utvecklats inom ett år från det att dotterbolaget tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Dotterbolaget har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

De personuppgifter som dotterbolaget kan samla in och behandla för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Uppgift om tidigare arbetsgivare (i det fall du varit kund tidigare)
 • Personnummer (endast om du är enskild näringsidkare)
 • Korrespondens mellan dig och dotterbolaget
 • Teknisk information om hur du har interagerat med dotterbolaget
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)

Intresseanmälningar via hemsidan

Att upprätta och bibehålla affärsrelationer med kunder och andra intressenter för att kunna utveckla dotterbolagets tjänster, produkter och system utgör en viktig del av dotterbolagets kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av intressent gällande dotterbolagets tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar bolaget in dina personuppgifter. Dessa personuppgifter samlas in från dig i samband med att du gör en intresseanmälan via dotterbolagets hemsida. Uppgifterna kommer att lagras i dotterbolagets marknadsverktyg med målet att bolaget ska kunna upprätta en affärsrelation med dig.

Dina personuppgifter sparas även i dotterbolagets system för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Dotterbolaget kommer endast att göra sådana utskick som dotterbolaget bedömer är relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

Gallring

Dotterbolaget kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos dotterbolaget. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Dotterbolaget hanterar samtliga motsvarande förfrågningar en gång per månad. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom ett år från det att dotterbolaget tog emot din intresseanmälan kommer dina personuppgifter att raderas. Dotterbolaget har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

De personuppgifter som samlas in och behandlas för ovan nämnda ändamål är:

• För- och Efternamn

• Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer

• Korrespondens mellan dig och dotterbolaget • Teknisk information om hur du har interagerat med dotterbolaget

• IP-adress och webbläsarinställningar

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke du lämnar i samband med att du skickar in din intresseanmälan.

Potentiella kandidater

Beskrivningarna nedan om behandling av personuppgifter för potentiella kandidater är tillämpliga förhållande till samtliga dotterbolag. För Brilliant och Edge är dock beskrivningarna endast tillämpliga i förhållande till internrekrytering. En stor del av dotterbolagets kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekryteringsoch/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem. Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetensanpassade.

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar dotterbolaget både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part in personuppgifter och behandlar dem i dotterbolagets kandidatsystem.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på dotterbolagets berättigade intresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat för vad dotterbolaget bedömer är relevanta rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta och förmedla framtida karriärmöjligheter till dig.

Gallring

Personuppgifterna lagras i dotterbolagets kandidatsystem under en begränsad tid, dock längst sex månader, i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och dotterbolaget med målet att kontakten ska övergå till en rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocess.

Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med dotterbolaget, kommer dotterbolaget inte längre att behandla dina personuppgifter i sitt kandidatsystem. Dotterbolaget hanterar samtliga motsvarande förfrågningar en gång per månad.

De personuppgifter som samlas in och behandlas för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • URL:er till kandidatprofil hos tredje part
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
 • Fotograf

Kandidater som samtyckt till att finnas med i våra nätverk

Beskrivningarna nedan är tillämpliga i förhållande till samtliga dotterbolag. För Brilliant och Edge är dock beskrivningarna endast tillämpliga i förhållande till internrekrytering. Vi har som rutin att varje medarbetare som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal och där kontakten leder till en ömsesidig önskan om en fortsatt dialog, följer upp med ett e-postmeddelande som hänvisar till en kandidatplattform. På plattformen inhämtas samtycke till denna Policy och kandidatprofilen lagras i dotterbolagets databas. I och med detta är den potentiella kandidaten att betrakta som kandidat.

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i dotterbolagets kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla en relation med dessa kandidater behandlar dotterbolaget kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har dotterbolaget samlat in från dig som kandidat, genom dotterbolagets interna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part.

Utöver kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.) kommer dotterbolaget inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter om saknar relevans för de tjänster du söker. Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till dotterbolaget.

Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra personlighets- och/eller kompetenstester som tillhandahålls av en extern leverantör. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas hos leverantören för genomförande av sådana tester. Den behandling som sker i dotterbolagets databas för att kunna genomföra rekryterings- och/ eller konsultuthyrningsprocesser sker med stöd av ditt samtycke.

Gallring

Dotterbolaget kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@[dotterbolaget].se för att återkalla ditt samtycke (läs mer under ”Återkallelse av samtycke”).

Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess, så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till två år efter avslutad rekryteringsoch/eller konsultuthyrningsprocess. Detta sker för att dotterbolaget ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. Dotterbolaget gallrar vidare regelbundet sitt kandidatsystem för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterat.

Överföring av personuppgifter till kund

Rekryteringsprocesser

De personuppgifter som dotterbolaget behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till (för dotterbolaget befintlig) kund under en rekryteringsprocess. Med hänsyn till din integritet överför dotterbolaget enbart din profil till kund först efter att dotterbolaget har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga. Dotterbolaget förbehåller sig dock rätten att visa (inte överföra) din profil för kunder som dotterbolaget bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för det uppdrag du är aktuell.

Konsultuthyrningsprocesser

De personuppgifter som dotterbolaget behandlar om dig som konsult kan komma att överföras till för dotterbolaget såväl potentiell som befintlig kund under en konsultuthyrningsprocess. Med hänsyn till din integritet överför dotterbolaget enbart din profil till kund först efter att dotterbolaget har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för uppdraget i fråga. Dotterbolaget förbehåller sig dock rätten att visa (inte överföra) din profil för kund (potentiell eller befintlig) som dotterbolaget bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för det uppdrag du är aktuell.

De personuppgifter dotterbolaget kan komma att behandla för ovan nämnda ändamål I dotterbolagets databas är:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • URL:er
 • Kön
 • Födelseår
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Information om hur du har interagerat med oss
 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc

Kandidater som funnits i våra nätverk före 2018-05-25

Beskrivningarna nedan är tillämpliga i förhållande till samtliga dotterbolag. För Brilliant och Edge är dock beskrivningarna endast tillämpliga i förhållande till internrekrytering.

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som historiskt registrerats i dotterbolagets kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla relationen med sådana kandidater behandlar dotterbolaget kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har dotterbolaget samlat in från dig som kandidat under en tidigare rekryteringsprocess eller vid allmän ansökan. Personuppgifterna behandlas i dotterbolagets kandidatdatabas.

Dotterbolagets behandling av dina personuppgifter stödjer sig på dotterbolagetsberättigade intresse av att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig som befintlig kandidat samt att fortsatt kunna presentera relevanta karriärerbjudanden. Informationen under avsnittet ”Kandidater som samtyckt till fortsatt relation med dotterbolaget” ovan, om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, överföring av uppgifter till kund och gallringstider m.m., gäller även för dig som kandidat som funnits i våra system före 2018-05-25.

Referenspersoner

Beskrivningarna nedan om behandling av personuppgifter för referenspersoner är tillämpliga i förhållande till samtliga dotterbolag. För Brilliant och Edge är dock beskrivningarna endast tillämpliga i förhållande till internrekrytering. I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryterings- och/eller konsultutyrningsprocesser kommer dotterbolaget att behandla personuppgifter till dig som referens som lämnats av kandidat.

Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på dotterbolagets berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och väl underbyggda rekryteringar och/eller konsultuthyrningar som möjligt. Dotterbolaget har som rutin att vid den första kontakten med dig som referens skicka ut denna Policy så att du får ta del av hur dina personuppgifter behandlas.

Med hänsyn till din integritet har dotterbolaget som rutin att sammanfatta samtliga referensers utlåtanden och anonymisera dessa till en referensrapport vilken skriftligen delges kund.

Gallring vid referenser

Referensrapporten lagras i upp till två år. Detta sker för att dotterbolaget ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist.

De personuppgifter som kan behandlas för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och Efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom epostadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress.

Behandling av personnummer

I den mån dotterbolaget behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att göras när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vilket är säker identifiering, bakgrundskontroll eller något annat beaktansvärt skäl. Detta innebär att personnummer som utgångspunkt endast kommer att behandlas vid bakgrundskontroll eller i de fall en kunds verksamhet bedrivs i formen av en enskild firma. Du som kandidat bör med anledning av detta inte uppge ditt personnummer i ditt CV/ din ansökan/kandidatprofil.

Direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. via digitala utskick, e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt motsätta dig att dina uppgifter används för sådana syften och varje utskick från dotterbolaget i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out. Om du väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick kommer dotterbolaget att göra en notering i sina system om att upphöra med att rikta direktmarknadsföring till dig. Dotterbolaget hanterar samtliga motsvarande förfrågningar en gång per månad, vi ber därför om Din förståelse och tålamod för detta.

Skyddet för dina personuppgifter

Dotterbolaget har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att dotterbolagets behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. T.ex. är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till dotterbolagens anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och det har upprättats interna rutiner som bl.a. reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands. Dotterbolaget övervakar även kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Användning av personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att dotterbolaget ska kunna erbjuda sina tjänster kommer det att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till dotterbolaget är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för dotterbolagets räkning och i enlighet med dotterbolagets uttryckliga instruktioner. Dotterbolaget överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka dotterbolaget har samlat in uppgifterna. Dotterbolaget har ingått skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer dotterbolagets säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Platsen för behandling av personuppgifter

Dotterbolaget har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES där alla dotterbolagens egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer dotterbolaget att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen genom ett beslut av EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i dotterbolagets avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har alltid rätt att göra dina rättigheter gällande mot det dotterbolag du har haft kontakt med genom att kontakta dotterbolaget på adressen under avsnitt 1 eller via dpo@[dotterbolaget].se. På följande sidor finns en kortfattad beskrivning av vilka rättigheter du kan göra gällande.

Rätten till tillgång

Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer att lämnas i formen av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätten till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (Dotterbolaget hanterar motsvarande förfrågningar en gång per månad) som vi behandlar om dig ifall:

a. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.

b. Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

c. Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse

d. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

e. Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.

För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

A. Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger dotterbolaget möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

B. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;

C. Dotterbolaget inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

D. Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och dotterbolaget kontrollerar om bolagets berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Rätten till dataportabilitet

I de fall dotterbolagets behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till dotterbolaget överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.

Återkallelse av samtycke

I de fall dotterbolags behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer dotterbolaget inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida dotterbolaget inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att dotterbolagets legala skyldigheter hindrar dotterbolaget från att radera dina uppgifter kommer dotterbolaget i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i dotterbolagets system.

Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@[dotterbolaget]. se eller till dpo@wisegroup.se för att återkalla ditt samtycke. Dotterbolaget/vi kommer att bemöta din förfrågan skyndsamt.

Inlämning av klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi eller dotterbolagen behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via dpo@[dotterbolaget].se eller dpo@wisegroup.se, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Användningen av cookies, tags och pixlar

På dotterbolagets och vår hemsida används cookies, tags och pixlar för att förbättra ditt webbplatssök, dotterbolagets/våra tjänster och dotterbolagets/vår hemsida. En cookie är en textfil som skickas från dotterbolagets/vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Dotterbolaget/vi använder sig/oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av dotterbolagets/ våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Läs mer om vår och våra dotterbolags användning av cookies, tags och pixlar i respektive cookiepolicy som finns på bolagens hemsidor. Klicka här för att se Wise Professionals cookiepolicy.