Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Yrkesguide:
HR-chef

Rekrytera HR-chef och personalchef med Wise Professionals

Vad gör en HR chef?

En HR chef, eller personalchef, är ansvarig för att leda och hantera personalavdelningen inom ett företag eller en organisation. Rollen innebär att skapa och implementera strategier för att attrahera, behålla och utveckla kvalificerad personal. En HR chef är även involverad i att säkerställa att arbetsmiljö och arbetsvillkor följer gällande lagar och regler. Dessutom är det HR chefens ansvar att stötta ledningen i personalrelaterade frågor samt att hantera konflikter och problem inom organisationen.

Vanliga arbetsuppgifter för en HR chef

En HR chef har ett brett spektrum av arbetsuppgifter, som kan inkludera:

 • HR-strategi och planering: Utveckla och implementera HR-strategier och initiativ som är i linje med organisationens mål.
 • Rekrytering och introduktion av anställda: Övervaka rekryterings- och urvalsprocessen för att attrahera och behålla personal.
 • Prestationshantering: Etablera system och processer för prestationshantering för att utvärdera anställdas prestation, sätta mål, ge feedback och identifiera utvecklingsbehov.
 • Anställningsförhållanden: Främja positiva anställningsförhållanden genom hantering av klagomål, konflikter och disciplinära ärenden. Utveckla och implementera policys och rutiner som främjar en hälsosam och inkluderande arbetsmiljö.
 • Löner och förmåner: Övervaka utformningen och administrationen av löne- och förmånsprogram.
 • Utbildning och kompetensutveckling: Identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov inom organisationen och utforma program för att förbättra anställdas färdigheter och kunskaper.
 • HR-compliance: Säkerställa överensstämmelse med arbetsrättsliga lagar, anställningsregler och branschstandarder.
 • Förändringshantering: Stödja organisatoriska förändringsinitiativ, som sammanslagningar och förvärv, omstruktureringar eller kulturella förändringar.
 • HR-ledarskap och teamhantering: Leda HR-teamet, ge vägledning, coachning och mentorskap till HR-professionella.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar HR chefer?

Lönen för en HR chef kan variera beroende på faktorer som företagets storlek, bransch, geografiskt läge och den enskilda individens erfarenhet och kompetens. Generellt sett kan lönerna för HR chefer ligga i intervallet 60.000 till 110.000 kronor per månad. I vissa fall kan det även finnas möjligheter till bonusar och förmåner.

Framtiden för HR chefer

HR-chefer spelar en avgörande roll inom organisationer och förväntas fortsätta vara efterfrågade i framtiden. Med en ökad medvetenhet om vikten av personalens välmående och engagemang, samt snabba förändringar på arbetsmarknaden, behövs HR chefer för att hjälpa företag att attrahera och behålla bästa möjliga personal. Dessutom kommer HR-chefer att spela en viktig roll i att hantera frågor kring arbetskraftens mångfald och inkludering.

Blogg

HR + AI = sant? Vi ger dig 6 tips på hur du kan omfamna den nya tekniken

För HR kan användningen av AI och ChatGPT hjälpa till att automatisera, effektivisera och förbättra olika HR-processer. Men det finns också utmaningar och farhågor kring den nya tekniken. Vi går igenom det viktigaste för dig inom HR att ha koll på och ger dig 6 tips för en långvarig romans mellan HR och AI.
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Slimmad HR-funktion – vad innebär det?

Vi hör ofta HR-chefer i vårt nätverk säga att deras HR-funktioner är eller behöver vara slimmade. Vi har funderat en del på vad det egentligen betyder och hur det påverkar de organisationer som de verkar i. Varför vill man slimma HR när funktionen får en alltmer affärsnära roll, vad innebär det och vilka konsekvenser kan det få?
Blogg

Lönekartläggning – syfte, krav och nytta för dig som arbetsgivare

Nytt år innebär att planera och avsätta tid för de återkommande HR-processerna, till exempel lönekartläggning, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och talent review. Här kommer vi att titta närmare på just lönekartläggningen. Vad är syftet med att genomföra lönekartläggning, hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män och hur ska arbetet genomföras? Vi har dessutom frågat en expert inom området, Eva Wagner produktchef på Simployer, för att titta närmare på vanliga fallgropar samt vilka vinster som arbetet med lönekartläggning kan ge.
Blogg

45% ser kultur och ledarskap som största utmaningen med hybridarbete

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

Hybridarbete – vilka delar behövs för att det ska fungera?

Hybridarbete är det nya formatet för många arbetsplatser och en övergång till det som permanent arbetsmodell kan resultera i både bättre och sämre resultat. Vad innebär det för HR som funktion att arbetet bedrivs i hybridformat och vilka delar behövs för att det ska fungera?
Event

Wiseful learning – People Transformation med Kelly Chau och Christian Ward

House of Wise
Blogg

Trender inför 2023 – People Analytics, kryptovalutor och real-time payments

2023 närmar sig och affärsplaneringarna börjar ta form. Gemensamt inför nästa år för många av våra kunder är att förbättra hur de arbetar med data och analys. People Analytics och Datainformerad HR är ett hett ämne just nu. Här kommer våra löneavdelningar spela en stor roll. Lön sitter nämligen på mycket kvalitativ och spännande data och kan bidra till att HR och resten av organisationen arbetar faktabaserat.
Blogg

Har du råd att låta kompetensförsörjningen stå tillbaka?

Många organisationer upplever att det mitt i allt här och nu är svårt att avsätta tid till att planera verksamhetens långsiktiga kompetensbehov. Har vi råd med det? Vilka risker finns det? När vi inte arbetar aktivt med kompetensförsörjning blir behoven till sist akuta, rekryteringskostnaderna ökar och vi tappar långsiktig konkurrenskraft. Det påverkar dessutom vår attraktion som arbetsgivare.
Blogg

Ta vara på konsultens kompetens medan ni har hen där!

Värdet av att ha en konsult på plats kan bli så mycket större än bara resultatet av konsultens eget arbete. Under konsultperioden har ni till exempel möjlighet att få syn på fler perspektiv, skapa kompetensutveckling och få värdefull input kring olika områden.
Blogg

Affärsplanera kompetensförsörjningen

I affärsplaneringsarbetet får frågor kring kompetensförsörjning allt mer utrymme. Både för att behovet av digitalisering kräver delvis ny kompetens, och på grund av att kompetensgapet på arbetsmarknaden ökar allt mer. Hur ska vi planera för att ha tillgång till rätt kompetenser framåt
Blogg

Roller som blir avgörande för din organisation under en lågkonjunktur

Under utmanande tider är det naturligt att förhålla sig mer avvaktande, bromsa in och inte ta för stora risker. Men att parallellt satsa på kompetens och nya utvecklingsvägar har visat sig vara den stora skillnaden mellan organisationer som kommer ut ur kriser som vinnare och organisationer som kommer ut som förlorare. Det handlar om att lyckas med den svåra balansen mellan gas och broms.
Blogg

Hur hanterar ni kompetensgap på kort sikt?

Parallellt med planeringen av kompetensförsörjning på lång sikt behöver de kompetensgap som finns redan nu hanteras. Vi har precis tagit oss igenom flera turbulenta år och står inför en fortsatt utmanande period, där det blir extra viktigt att prioritera rätt. Hur kan vi avgöra vilken kompetens som är kritisk nu och vad som går att skjuta upp?
Blogg

Så kan du minimera risk när lågkonjunkturer kommer!

Ett sätt att minimera risk under osäkra perioder är att välja konsultlösningar framför att rekrytera. Att ta in en konsult är i sig en lösning som skapar mer flexibilitet i att skala upp och skala ner, men det behöver inte per automatik innebära att ni får det värde eller resultat ni förväntat er och som är jämförbart med att rekrytera. Hur menar vi nu? Jo, även en konsultlösning behöver bli rätt för att det ska bli den riskminimering ni är ute efter.
Guide

Mall: Policy för distansarbete

Det här är Wise Professionals mall som du kan använda dig avför att skapa en policy för distansarbete i ert företag ellerorganisation. Här finns förslag på vad du kan ta upp irespektive kapitel, samt exempel från den policy fördistansarbete som Wise Group själva har tagit fram för helakoncernen. För att använda mallen klickar du helt enkelt påtexterna och byter ut Wise Groups innehåll mot ditt eget.
Guide

Den stora handboken för rekrytering inom lön

Det är ingen hemlighet att det är en utmaning att hittalönespecialister idag. Kunskap och färdigheter inom lön ären färskvara, och såväl nyexaminerade lönekonsulter somspecialister med många år i bagaget behöver hålla sig ständigtuppdaterade gällande regelverk, lagar och avtal för lön.
Guide

9 HR-frågor krisen kommer förändra – så förbereder du dig

På kort tid har alla tvingats ställa om. Oavsett hur förberedda vihar varit har vi gjort en övergång till helt digitala möten och viarbetar mer flexibelt än någonsin. Planer för digitalisering sommånga har skjutit på framtiden har genomförts på rekordtid.Samtidigt har många behövt organisera om. Men vad betyderde här snabba förändringarna för vår framtid? Och vilkakonsekvenser får det för dig som ansvarar för HR och rekrytering?
Guide

Den stora guiden till testverktyg

För att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen bör duanvända dig av flera urvalsmetoder i din rekryteringsprocess. Enbra och rättvis urvalsprocess där kompetens står i fokus ökarsannolikheten att du hittar rätt kandidat som passar i rollen pålång sikt.
Guide

Så skapar du en oslagbar kandidatupplevelse

Har du någon gång reflekterat över hur ert varumärke påverkasi en rekrytering? Bra! Då tillhör du en av de arbetsgivare somligger i absolut framkant. Kanske har ni till och med börjatarbeta med kandidatupplevelse och upplever redan nu att ni harlättare än andra arbetsgivare att attrahera de bästa talangernapå arbetsmarknaden. Om du inte alls har börjat fundera överdet här med kandidatupplevelse – här får du några tips för attkomma igång.
Guide

Att införa och upprätthålla en företagskultur

När arbetet med att definiera företagskulturen är klartbörjar den riktiga utmaningen – att implementera kulturen iorganisationen. Ska du introducera en ny företagskultur? Ellerhar ni redan en grym kultur som du vill upprätthålla? Härligt!När det görs på rätt sätt kan det verkligen skapa magi för bådemedarbetare och bolagets resultat. Genom bra planering kan dubygga en strategi för att hålla företagskulturen levande. I denhär guiden hittar du våra bästa tips kring hur du kan jobba medföretagskultur på lång sikt – för att bygga ett starkt EmployerBrand.

Utbildning och erfarenhet – hur blir man HR chef?

För att bli en HR chef krävs vanligtvis en kombination av utbildning och erfarenhet inom personalområdet. En akademisk utbildning inom personalvetenskap, arbetsrätt, beteendevetenskap eller relaterade ämnen är oftast önskvärt. Många HR chefer har en kandidatexamen eller magisterexamen i ett relevant ämnesområde.

För att bygga erfarenhet och kompetens inom HR är det vanligt att börja i en mer junior position inom personalavdelningen och sedan klättra uppåt genom att ta på sig mer ansvar och bredda sin kunskap. Praktikplatser, deltidsjobb eller volontärarbete inom HR-området kan också vara värdefullt för att skaffa sig relevant erfarenhet.

Att delta i professionella nätverk och organisera evenemang inom HR kan bidra till att utveckla sitt kunnande och skapa kontakter inom branschen. Att delta i fortbildningskurser, seminarier och certifieringar inom HR och arbetsrätt kan också vara fördelaktigt för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och best practices.

Personliga egenskaper för att lyckas som HR chef?

För att lyckas som HR chef är det viktigt att ha en kombination av starka personliga egenskaper och tekniska kunskaper inom HR-området. Här är några av de viktigaste personliga egenskaperna:

 • Kommunikationsförmåga: Som HR chef behöver du vara en utmärkt kommunikatör och kunna kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt. Du kommer att interagera med olika intressenter, inklusive medarbetare, ledning och externa samarbetspartners.
 • Empati och lyhördhet: Att kunna förstå och hantera människors behov, bekymmer och känslor är avgörande för en HR chef. Empati och lyhördhet underlättar i att bygga förtroendefulla relationer och hantera konflikter eller svåra situationer.
 • Problemlösningsförmåga: HR chefer står inför olika utmaningar och problem i samband med personalhantering. Att kunna analysera situationer, identifiera lösningar och fatta välgrundade beslut är en viktig egenskap för att lösa problem på ett effektivt sätt.
 • Organisationsförmåga: Som HR chef behöver du kunna hantera flera uppgifter samtidigt och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att vara strukturerad och kunna prioritera för att uppnå resultat och leverera en hög kvalitet på HR-tjänster.

Lediga jobb för dig som arbetar som HR chef!

Vi är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom HR. Tack vare våra olika specialistområden kan du ta nästa steg i karriären redan idag. Oavsett om du är nischad inom HR, Talent Acquisition, lön, ekonomi, administration, marknad & kommunikation, eller är chef eller specialist så kan vi hjälpa dig att hitta nästa utmaning. Det gäller såväl kortare uppdrag som fast anställning!