Skip to content

Yrkesguide:
HR-chef

Rekrytera HR-chef och personalchef med Wise Professionals

Vad gör en HR chef?

En HR chef, eller personalchef, är ansvarig för att leda och hantera personalavdelningen inom ett företag eller en organisation. Rollen innebär att skapa och implementera strategier för att attrahera, behålla och utveckla kvalificerad personal. En HR chef är även involverad i att säkerställa att arbetsmiljö och arbetsvillkor följer gällande lagar och regler. Dessutom är det HR chefens ansvar att stötta ledningen i personalrelaterade frågor samt att hantera konflikter och problem inom organisationen.

Vanliga arbetsuppgifter för en HR chef

En HR chef har ett brett spektrum av arbetsuppgifter, som kan inkludera:

 • HR-strategi och planering: Utveckla och implementera HR-strategier och initiativ som är i linje med organisationens mål.
 • Rekrytering och introduktion av anställda: Övervaka rekryterings- och urvalsprocessen för att attrahera och behålla personal.
 • Prestationshantering: Etablera system och processer för prestationshantering för att utvärdera anställdas prestation, sätta mål, ge feedback och identifiera utvecklingsbehov.
 • Anställningsförhållanden: Främja positiva anställningsförhållanden genom hantering av klagomål, konflikter och disciplinära ärenden. Utveckla och implementera policys och rutiner som främjar en hälsosam och inkluderande arbetsmiljö.
 • Löner och förmåner: Övervaka utformningen och administrationen av löne- och förmånsprogram.
 • Utbildning och kompetensutveckling: Identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov inom organisationen och utforma program för att förbättra anställdas färdigheter och kunskaper.
 • HR-compliance: Säkerställa överensstämmelse med arbetsrättsliga lagar, anställningsregler och branschstandarder.
 • Förändringshantering: Stödja organisatoriska förändringsinitiativ, som sammanslagningar och förvärv, omstruktureringar eller kulturella förändringar.
 • HR-ledarskap och teamhantering: Leda HR-teamet, ge vägledning, coachning och mentorskap till HR-professionella.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar HR chefer?

Lönen för en HR chef kan variera beroende på faktorer som företagets storlek, bransch, geografiskt läge och den enskilda individens erfarenhet och kompetens. Generellt sett kan lönerna för HR chefer ligga i intervallet 60.000 till 110.000 kronor per månad. I vissa fall kan det även finnas möjligheter till bonusar och förmåner.

Framtiden för HR chefer

HR-chefer spelar en avgörande roll inom organisationer och förväntas fortsätta vara efterfrågade i framtiden. Med en ökad medvetenhet om vikten av personalens välmående och engagemang, samt snabba förändringar på arbetsmarknaden, behövs HR chefer för att hjälpa företag att attrahera och behålla bästa möjliga personal. Dessutom kommer HR-chefer att spela en viktig roll i att hantera frågor kring arbetskraftens mångfald och inkludering.

Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.

Utbildning och erfarenhet – hur blir man HR chef?

För att bli en HR chef krävs vanligtvis en kombination av utbildning och erfarenhet inom personalområdet. En akademisk utbildning inom personalvetenskap, arbetsrätt, beteendevetenskap eller relaterade ämnen är oftast önskvärt. Många HR chefer har en kandidatexamen eller magisterexamen i ett relevant ämnesområde.

För att bygga erfarenhet och kompetens inom HR är det vanligt att börja i en mer junior position inom personalavdelningen och sedan klättra uppåt genom att ta på sig mer ansvar och bredda sin kunskap. Praktikplatser, deltidsjobb eller volontärarbete inom HR-området kan också vara värdefullt för att skaffa sig relevant erfarenhet.

Att delta i professionella nätverk och organisera evenemang inom HR kan bidra till att utveckla sitt kunnande och skapa kontakter inom branschen. Att delta i fortbildningskurser, seminarier och certifieringar inom HR och arbetsrätt kan också vara fördelaktigt för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och best practices.

Personliga egenskaper för att lyckas som HR chef?

För att lyckas som HR chef är det viktigt att ha en kombination av starka personliga egenskaper och tekniska kunskaper inom HR-området. Här är några av de viktigaste personliga egenskaperna:

 • Kommunikationsförmåga: Som HR chef behöver du vara en utmärkt kommunikatör och kunna kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt. Du kommer att interagera med olika intressenter, inklusive medarbetare, ledning och externa samarbetspartners.
 • Empati och lyhördhet: Att kunna förstå och hantera människors behov, bekymmer och känslor är avgörande för en HR chef. Empati och lyhördhet underlättar i att bygga förtroendefulla relationer och hantera konflikter eller svåra situationer.
 • Problemlösningsförmåga: HR chefer står inför olika utmaningar och problem i samband med personalhantering. Att kunna analysera situationer, identifiera lösningar och fatta välgrundade beslut är en viktig egenskap för att lösa problem på ett effektivt sätt.
 • Organisationsförmåga: Som HR chef behöver du kunna hantera flera uppgifter samtidigt och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att vara strukturerad och kunna prioritera för att uppnå resultat och leverera en hög kvalitet på HR-tjänster.

Lediga jobb för dig som arbetar som HR chef!

Vi är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom HR. Tack vare våra olika specialistområden kan du ta nästa steg i karriären redan idag. Oavsett om du är nischad inom HR, Talent Acquisition, lön, ekonomi, administration, marknad & kommunikation, eller är chef eller specialist så kan vi hjälpa dig att hitta nästa utmaning. Det gäller såväl kortare uppdrag som fast anställning!